• INTENZIVNÍ KURZY

  JAZYKY 007

 • AKCE PRO DĚTI

  JAZYKY 007

 • OBOROVÉ KURZY

  JAZYKY 007

 • FIREMNÍ KURZY

  JAZYKY 007

Obchodní podmínky společnosti JAZYKY 007

1. Společnost
Společnost Jazyky 007, (dále jen „Společnost“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují vztah mezi Společností a klientem společnosti –  studentem jazykových kurzů (dále jen „student“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Společnosti je poskytnout studentům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

2. Předmět plnění
a) Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vyhlášeném Společností pro příslušné období na základě objednávky /dále jen výuka/. Výuka se skládá z výukových jednotek. Jednou výukovou jednotkou se rozumí jedna vyučovací hodina o délce 45 minut.
b) Společnost se zavazuje ke splnění všech jí uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách www.jazyky007.cz nebo vyhlášené Společností skrze reklamní prostředky.

3. Přihlášení do kurzu
Smluvní vztah mezi Společností a studentem vzniká na základě objednávky (telefonické, osobní, emailem, či písemně). Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení, která je uvedena vždy v emailu obsahujícím pokyny k platbě. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 5. (Storno podmínky).

4. Platba
a) Cenu kurzu je možné hradit převodem na účet společnosti.
b) Cena celého kurzu je splatná do doby, která je uvedena vždy v emailu obsahujícím pokyny k platbě.

5. Storno podmínky
Podmínky pro stornování účasti v kurzu jsou následující:
a) Účast v kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
b) V případě stornování/přesunutí termínu účasti v kurzu šest a více pracovních dnů před zahájením výuky je storno poplatek: 50% z kurzovného, bez ohledu na důvody. (zdravotní, rodinné apod.)
c) V případě stornování/přesunutí termínu účasti v kurzu pět a méně pracovních dnů před zahájením výuky a v době po zahájení kurzu je storno poplatek: plná výše kurzovného, bez ohledu na důvody. (zdravotní, rodinné apod.)
d) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna lektora, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
e) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
f) V případě zrušení kurzu nebo jeho části Společností vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
g) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.

6. Zmeškané hodiny
a) Za neúčast studenta na výuce neposkytuje Společnost žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

7. Odstoupení od smlouvy
a) Společnost může z důvodu nenaplnění nebo naopak naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Ohledně naplnění mají přednost dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání celé částky ceny kurzu na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů Společnosti nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

8. Výherní poukazy na kurz
V případě, že osoba kdekoliv obdržela výherní poukaz na kurz, je třeba, aby kontaktovala Společnost před koncem platnosti poukazu. Do kurzu bude zařazena dle nabídky kurzů na webu a v případě, že v kurzu bude dostatečný počet účastníků. Držitel výherního poukazu nemá nárok na proplacení poukazu, který vyhrál v případě, že držiteli současná nabídka kurzů, termíny nebo jejich úroveň nevyhovuje, nárok na proplacení nemá ani z žádných jiných důvodů. Pokud se držitel výherního poukazu na kurz řádně objedná a v jakémkoliv předstihu před kurzem svou účast ruší nebo se nedostaví (bez ohledu na důvody), výherní poukaz pozbývá platnosti.

9. Ochrana osobních údajů
a) Společnost prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány dle platné legislativy, přičemž doba uchování je 10 let.
b) Student zapsáním do kurzu organizovaným Společností bere na vědomí, že bude docházet k pořizování zvukových a obrazových záznamů z průběhu kurzu a jejich následném využití Společností pro zlepšení kvality poskytovaných služeb a pro marketingové účely, dále bere na vědomí, že budou zasílány informace o činnosti Společnosti na jeho email. V

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2018.

trkalObchodní podmínky